Räkna ut hypotenusan online

Hypotenusan är den sneda sidan i en rätvinklig triangel, alltså den sida som är motstående den räta vinkeln (90°). De andra två sidorna kallas katetrar, hypotenusan är alltid längre än katetrarna var för sig. För att räkna ut hur lång hypotenusan är kan man använda sig av Pythagoras sats, som säger att längden av . Mata in det du vet om triangeln för att beräkna sidor, vinklar, höj omkrets och area.

Höjden fås genom att dra en linje, vinkelrät mot basen, till motstående hörn.

Notera att detta verktyg . Lätt att använda online geometri räknemaskiner och lösare för olika ämnen i geometri såsom beräkna area, volym, avstån skärningspunkterna. Dessa kan användas för att kontrollera läxor svar, praxis eller tillsammans med olika värden för djupare förståelse. Inom linjär algebra kan Pythagoras sats generaliseras till trianglar i inre produktrum av godtycklig dimensionalitet. Ett inre produktrum är även ett normerat rum, vars norm är . Har du problem med att använda dig av Pythagoras sats?

Ta dig då en titt på den här pedagogiska videon.

Använd vårt verktyg online för att räkna ut hypotenusan på en rätvinklig triangel direkt, vi kan även lära dig hur man använder Pythagoras sats för att räkna ut. Beräkna sidor och vinklar i en triangel – Dataverktyg Online. Satsen säger att kvadraten av hypotenusan är lika med summan av de båda kateternas kvadrater.

Du kan alltså finna den okända sidan i en rätvinklig triangel om du har två kända sidor . Sidorna som bildar den räta vinkeln kallas för triangelns kateter och den tredje sidan kallas hypotenusa. Oavsett hur den rätvinkliga triangeln ritas är hypotenusan alltid längre än kateterna. De två kateterna möts i en rät vinkel (alltså 90°) och hypotenusan är motstående till den räta vinkeln.

I figuren nedan ser du en typisk rätvinklig triangel, med kateterna och hypotenusan markerade: Pythogoras Sats. I varje rätvinklig triangel råder, enligt Pythagoras sats, följande samband mellan längden på triangelns sidor:. Formeln för Pythagoras sats ser ut så här: Om vi illustrerar sambandet kan det se ut så här: Prova att räkna rutorna i kvadraterna som är ritade på kateterna och jämför med antalet rutor i kvadraten som är ritad på hypotenusan. Detta kapitel inleds med lite repetition från Trigonometrin i Matte 1. Trigonometri En viktig del inom trigonometrin är de definitioner som illustrerar.

Svar: Hypotenusan är 8. Sammanfattningsvis, kan vi konstatera att följande formler kan vara bra att använda sig av då man behöver räkna ut en viss sida i en triangel eller kanske någon utav dess vinklar. I regelrutan visas de tre reglerna för sinus, cosinus och tangens: Detta gäller för en spetsig vinkel (v) i en rätvinklig.

Vi börjar med att skriva upp Pythagoras sats som namnet till trots inte upptäcktes av Pythagoras. Den var känd och använd långt före hans tid. I en gammalbabylonisk text fanns följande probleEn stav, som är enheter står längs en vägg. Den glider vertikalt, varvid toppen sjunker enheter.

Prova gärna min trappkalkylator som hjälper dig beräkna de mått du behöver för att bygga en rak trappa eller en vinklad trappa med plattform i vinkeln. Kalkylatorn är matad med en formel för att räkna ut vangens längd utifrån höjden och trappstegens djup och tjocklek. Vi bestämde att hypotenusan på den vänstra triangeln skulle kallas a och hypotenusan på den högra för b. Detta ska lösas utan trigonometri och enligt bedömningshänvisningarna ska man ställa upp ett ekvationssystem för att räkna ut höjden eller de två baserna.

I tidigare avsnitt har vi även lärt oss att räkna med potenser och kvadratrötter. I det här avsnittet ska vi bekanta oss med Pythagoras sats, vilken är en mycket användbar matematisk sats som gäller för just rätvinkliga trianglar. När vi räknar med Pythagoras sats räknar vi med potenser och kvadratrötter, som vi har lärt oss. Snart är det dags för takresning, därför behöver jag veta längden och höjden på takhalvorna. Horisontell kateter är tre meter.

Vi använder Pythagoras sats för att ställa upp ett uttryck för triangelns hypotenusa , som vi. Räkna ut hypotenusan med Pythagoras sats – Miniräknare online. Kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna.

Rätvinklig triangel Pythagoras sats.

loading...