Geoteknisk undersökning västerås

Mälardalen Geo, Geoteknik och miljö undersökningar. För att vara säker på att marken klarar av belastningen av byggnaden kan man behöva göra en markundersökning. Webbproduktion av Forss Webservice AB. Har du Ni frågar eller funderingar? Tveka inte på att kontakta oss!

VD Mats Gren Geotekniker, Civilingenjör VoV.

Gren Consulting har i samarbete med Väg- och VA Ingenjörerna i Sverige AB utfört en geoteknisk undersökning inom del av Kv Stomnätet i Västerås kommun där nya tomtmarker för bostäder planeras att upplåtas. Föreliggande MUR har som syfte att redovisa markområdets geotekniska egenskaper. VERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING.

Bilagor: Jordprovsanalys. Humpegårdsområdet, Norrköping. I korthet i vårat fall fanns en geoteknisk undersökning över området i grovt så därför kom vi överens med vår kontakt från Sweco i Västerås att vi ska gräva tre- fyra provgropar utanför husgrunden för att på så sätt göra en bedömning av markförhållandena.

För att återknyta till trådens ursprung är mitt råd att . I den text som ni nu har framför er återges jordlagerföljden översiktligt för del av Kv.

Malmen i Gäddeholm, öster om Västerås centrala delar. De flesta av tomterna i kv. Fäbovallen är utfyllda och utjämnade så det blir flacka tomter. Västerås stad har gjort en översiktlig geoteknisk undersökning som syftar . För att säkerställa bästa grundläggningssätt bör varje enskild tomtköpare göra en egen grundundersökning.

Denna utredning utförs och bekostas av byggherren, dvs. För att veta om du kan bygga på marken du vill bygga på kan du behöva göra en geoteknisk undersökning. Just nu pågår en geoteknisk undersökning av förhållandena i marken under vattenytan i kanalen utanför . Västerås med anledning av en planerad ombyggnation av Stora Torget. Fortifikationsverket planerar att bygga nya elevbostäder inom området Karlberg i. Sweco Civil AB har på uppdrag av Väg- och VA Ingenjörerna i Västerås AB utfört en geoteknisk undersökning med syftet att undersöka . TPMGeo – Teknisk PM, geoteknik. Sträckans längd är totalt ca km.

Del av Paradisvägen stängs av efter geoteknisk undersökning. Efter påpekande från allmänheten vid samrådet av planförslaget genomför kommunen en fördjupad geoteknisk undersökning av Paradisvägen. Underlag för projekteringen.

I samband med den har det.

Mimer och NCC rockade igång bygget av Lindaren i Västerås. Illustration SGI nödvändig åtgärd om det finns farhågor kring vad marken består av. En geoteknisk undersökning visar vad marken består av som till exempel berg, lera eller sandjord men ger också svar på hur hållfast marken är och även . Styrelsens säte: Stockholm. Trafiknätsanalys, VA-PROJEKT AB,.

Som en del i arbetet med detaljplanen har en översiktig geoteknisk undersökning utförts. Stocksund: Aspegrens Ingenjörsfirma AB. Nybyggnad av skattehus, kv.

Korsängen Enköping, geotekniskt projekteringsutlåtande. Ombyggnad av bostadshus, geotekniskt utlåtande. På uppdrag av Eskilstuna kommun har Sweco Civil AB genomfört geotekniska. Utsättning och inmätning.

Inmätning och utsättning av sonderingspunkter har utförts av Per Thernström SWECO. Västerås Stad KV MALMEN GÄDDEHOLM VÄSTERÅS Detaljplanområde, Dp PM Geoteknik, översiktlig kartering WSP Sverige AB. Inom den mer plan ytan visar geoteknisk undersökning för ny huvudgata att lera förekommer med mäktighet på upp till ca m, dock förefaller leran i huvudsak vara relativt fast.

Självfallsledning i problematisk geoteknik. Styrud utför rekordborrning i Västerås.

loading...