Asfalt miljöpåverkan

NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC Green Concept bidrar till hållbar utveckling och lägre miljöpåverkan. En rapport från VTI visar att kallteknik är ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan jämfört med traditionell varmtillverkning av asfalt. Sten och bitumen värms upp och blandas i ett asfaltverk till en asfaltmassa.

Genom att variera stenmaterial, stenstorlek och bindemedel får man asfalt med varierande egenskaper.

Räknat i vikt innehåller asfalt cirka bindemedel, resten . Asfaltmassabeläggningar. Framställning av bitumen. Flera PAH:er klassas som cancerframkallande.

Det har främst använts till IM eller som MM. Vissa typer av PAH är klassificerade som cancerframkallande och har . Stenkolstjära kan innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga ämnen såsom PAH. Allt oftare uppmärksammas därför den miljöpåverkan – ur ett livscykelperspektiv – som vägarna har vid transportplanering, både nationellt och internationellt.

I två fallstudier har hon tittat dels på vägtunneln vid Norra Länken i Stockholm och dels på återvinning och återanvändning av asfalt. Kallteknik sägs vara ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan jämfört med traditionell varmtillverkning av asfalt. Lägre energiåtgång och växthusgaser vid tillverkning av asfalt hög prioritet hos Trafikverket för att uppnå de mål regering och riksdag har satt upp. Användning av kalltillverkade asfaltmassor särskilt till bärlager på mer högtrafikerade vägar. Hållbara asfaltbeläggningar (sustainable asphalt mixes).

Metoden innebär lägre koldioxidutsläpp och mindre energiåtgång vid tillverkning och utläggning av asfaltmassor. Genom att ta tillvara medarbetarnas idéer strävar vi efter att minska vår negativa påverkan och nyttja våra möjligheter att bidra positivt. För oss är hållbarhet en viktig drivkraft som ger långsiktighet och stärker vår verksamhet. Med satsningar på teknisk utveckling skapar vi produkter med mindre miljöpåverkan. Traditionell varmasfalt tillverkas normalt vid temperaturer omkring 1grader ( upp till 1grader förekommer).

Så kallad lågtempererad asfalt , även kallad lågenergiasfalt, tillverkas med omkring grader lägre temperatur vilket gynnar miljön. Koldioxidutsläppen vid framställningen minskar därför med . I arbetet med minska miljöpåverkan är det viktigt att fokus ligger så långt uppströms som möjligt i processen och utvecklingsarbete inriktas på att identifiera. Det finns indikationer på att slaggasfalt skulle kunna generera färre luftburna partiklar än traditionell asfalt , men denna egenskap behöver först beforskas och prövas. Ofta anges i kalkyler beläggningen höjd i mm, medan man för att beräkna miljöpåverkan måste veta vikten. Ny teknik minskar miljöpåverkan.

Bland annat sjunker koldioxidutsläppen.

Det är när så kallad kallteknik används vid tillverkning av asfalt som utsläppen minskar. Tekniken kräver mindre energi vid tillverkning och utläggning av asfaltmassor, visar en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstituts . Förutom undersökningar kopplade till omgivningspåverkan från återvinningsmaterialen gjordes . Del 2: Övergripande frågor som kartlägger den miljöpåverkan verksamhetsutöva-. Buller från anläggningarna kan ibland orsaka störningar för närboende.

Utlakningen leder till risk för mycket stor miljöpåverkan. Miljöpåverkan sker från fordonstvättarna till vatten, luft och avfall.

loading...