Regler för muddring

Arbeten som kan förändra stranden eller vattenområdet regleras av miljöbalken. Att anlägga en brygga eller att muddra är vanliga vattenverksamheter som oftast kräver anmälan eller tillstånd. Kommentar: Länkar till filer. Anlägga brygga eller muddra (3kb).

Vatten är vår mest värde fulla naturresurs. Det är vik tigt att skydda och hushålla med vatten tillgångarna för att få en långsiktig och hållbar vattenanvändning.

Vilket som krävs beror dels på muddringens omfattning. Då muddring kan ge allvarliga negativa effekter på djur- och . Muddring , grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas. Vi vill underlätta myndigheternas arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken för muddring , grävning och utfyllnader. Att arbeta i ett vattenområde, till exempel muddra eller bygga en pir eller en brygga, kallas för vattenverksamhet.

Om du ska arbeta i ett vattenområde eller ägna dig åt muddring kan du få . I den här guiden följer en kortfattad beskrivning av vad som gäller när du utför muddring. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som gäller angående tillstånd till vatten verksamhet och dispens från strandskydd.

Observera att arbeten i strand och vattennära områden även kan beröra andra regler enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Tillstånd för vattenverksamhet. När det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas av muddring så behövs inte tillstånd Enl kapitel 1 paragraf i miljöbalken. Grävning, schaktning, sprängning eller sugning i vatten är åtgärder som går under benämningen muddring.

Muddring och muddermassor. För att få muddra krävs vanligtvis tre prövningar. I hamnar behöver muddringar göras och muddermassor omhändertas, både vid utbyggnad av hamnen i vatten samt vid underhållsmuddring (rensning) för att bibehålla ett fastställt vattendjup i hamnområdet. Dessa åtgärder faller under begreppet vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav. Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Syftet med muddringen kan exempelvis vara att öka vattendjupet för att kunna bygga, få bättre framkomlighet för båtar eller fördjupa en farled . Du kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Om det finns en risk att muddermassorna . De utgör viktiga reproduktions-, uppväxts- och födolokaler för bland annat fisk och fågel. Vid muddring och muddertippning försvinner de bottenlevande djuren och växterna.

På grunda områden med lösa bottensediment kan en återkolonisering ta mycket lång tid om vegetationen tas bort. Dessutom försämras ljusklimatet på . I samband med muddring kan du behöva ta kontakt med flera olika myndigheter.

Den första kontakten tas lämpligen med länsstyrelsen. I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet. Kommunen hanterar anmälningspliktiga och Mark- och miljödomstolen tillståndspliktiga åtgärder. Den som planerar att muddra sin strand gör klokt i att rådfråga miljömyndigheterna först. Muddring och tippning av muddermassor ska alltid föregås av en anmälan till länsstyrelsen som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser.

En anmälan hanteras av länsstyrelsen och en tillståndsansökan prövas av mark- och miljödomstolen. Vattenverksamhet, så kallad muddring , innebär schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. För mer information besök . Muddring kan även utföras av andra skäl exempelvis för utvinning av sand .

loading...