Nja 2013 s 1174

Säljaren av en tjänst har normalt ingen skyldighet att närmare granska eller bedöma uppgifter om sakförhållanden som köparen har lämnat. En sådan skyldighet föreligger bara när säljaren har insett att uppgiften är felaktig eller om det finns en tydlig indikation på detta. Konsumentlagstiftningen kan också vara svår att tillämpa i kommersiella entreprenadförhållanden.

Eftersom inte någon av mina skribentkollegor har kommenterat detta rättsfall tidigare så tar jag mig friheten att ägna denna krönika åt rättsfallet. Bakgrunden var följande.

Innebörden av § KTjL är att näringsidkaren har en skyldighet att avråda konsumenten från en handling, som inte är av . Entreprenadrätten bygger till största del på standardavtal, vid avsaknad av generell lagstiftning på området. AB reglerar utförandeentreprenader där beställaren av entreprenaden tillhandahåller projekteringen och har ett funktionsansvar, medan entreprenören är ansvarig för själva utförandet av entreprenaden. Myresjöhusfallet, Ansvar, Culpa . I NJA I finns även referat av avgöranden som domstolen inte anser är vägledande och de kallas då notiser.

NJA står för Nytt Juridiskt Arkiv, årtalet avser året då målet avgjordes och siffran är sidnumret där referatet börjar). I både fria och licenserade .

En skattskyldig har underlåtit att lämna deklarationer och därmed inte redovisat inkomster av näringsverksamhet eller mervärdesskatt. Beslut om skattetillägg beträffande inkomstskatt har ansetts inte hindra en prövning av åtal för grovt skattebrott avseende mervärdesskatt. Ledning får i stället sökas i exempelvis analogier från andra lagar, allmänna avtalsrätts- liga principer som också kan komma till uttryck i interna- tionella principer, rättspraxis och handelsbruk.

Genom att hänvisa till en ”normal säljare” som är ”i en situation av det slag som är föremål för bedömning” är det rimligt att tro att HD hänvisar till en . Samtliga domar kommer inledas med ett avsnitt där bakgrunden samt . Angående tillämpning av klargörandeplikten se NJA. Kommunen inte ansvarig för avsaknad av byggfelsförsäkring. Hovrätten friade en kommun . Application des codes correcteurs au partage du secret. The Theory of Error-Correcting Codes.

Parterna hade i det aktuella fallet avtalat om en entreprenad där AB var tillämpligt. Beställaren var en kyrka som av HD ansågs vara ”en juridisk person som har handlat huvudsakligen utanför näringsverksamhet. Allmän förmögenhetsrätt.

Rättsfallskompendium till rättsfallsseminarierna i särskild avtalsrätt. Seminarieövning Särskild avtalsrätt I.

Rättsfallen har hämtats från Zeteo, Norstedts Juridiks rättsdatabas med tillstånd från Norstedts Juridik. Uppdragstagare, som mot betalning utfört prov rörande tygs ljushärdighet, har.

loading...