Cat kol tolkning

Poängen på de frågorna adderas och ger en totalpoäng. Det finns ingen målpoäng på CAT , utan varje patient bör sträva efter samma eller lägre poäng som på föregående test. Nedan finns riktlinjer för val av behandling beroende på grad av påverkan.

Möjliga behandlingsåtgärder. Detta frågeformulär kommer att hjälpa dig och din vårdgivare att mäta den inverkan KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har på ditt välbefinnande och dagliga liv.

Svaren och testresultatet kan användas av dig och din vårdgivare för att hjälpa dig förbättra vården av din KOL och få bästa utbyte av behandlingen. Hur upplever du din KOL ? Svaren o ch testresultatet kan användas av dig och din vårdgivare för att hjälpa dig . AKO Skåne-riktlinje för primärvården (J44-). FYSS-kapitel_Kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom. Fysisk aktivitet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

ICD 10-kod: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom ( KOL ) J44. Margareta Emtner, docent, universitetslektor,.

Livskvalitet och symtom. De flesta dagarna är bra. COPD Assessment Test, CAT (44), består av åtta frågor om symtom och påverkan av sjukdomen.

Hindrar patienten från att göra en eller ett par saker som de skulle vilja göra. Patienterna…… – hostar vanligtvis flera gånger dagligen. Blir andfådda när de idrottar eller bär tungt. Måste sänka farten eller stannanär de går i uppförsbacke eller om de går fort . CAT – Test för bedömning av KOL.

Testet har tagits fram för att kunna bedöma i vilken utsträckning KOL påverkar patientens välbefinnande och dagliga liv. Det är enkelt att använda och kan hjälpa patienten att få bättre . Personer med KOL bör följas upp av sjukvården med olika kontroller för att . Användarmanual vårdgivare inkl tolkning CAT. Vid akuta försämringar värdera svårighetsgrad. Spirometri tolkning vid misstanke om astma eller KOL. Tolkning av värden, reversibilitet och diagnostik.

Symtombedömning med frågeformulär CAT. Beskrivning och tolkning av CAT , CAT som pdf, Manual för CAT som pdf, Länk till onlineversion av CAT.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Vad bidrar KOL -webben med? Insatser med prioritet 2. Her finder du skemaer du kan anvende i din hverdag til vurdering af fx KOL.

KOL öppenvård – Indikatorer över tid. I beräkningar av indikatorvärdet ingår patientens senaste. Andel som registrerat hälsostatus med formuläret CAT.

Jämförelserna ger en inblick i hur ett landsting eller en enhet ligger till . Lathund för tolkning av spirometrikurva. Avser hjälp att identifiera astma och KOL. Titta på patientkurvans form. Diagrammet visar luftflödet på y-axeln och volymen på.

Detta i kombination med symtom ( CAT ) används för indelning enligt. Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL. GOLD A-D för behandling. Patientutbildning, stöd till egenvård och behandlingsplan.

Strukturerad symtomskattning. Vår tolkning är att incidensen av KOL underskattas vid be- folkningsundersökningar som görs med så stora intervall som sju respektive tio års mellanrum och att undersökningar med betydligt tätare intervall krävs för att kart- lägga sjukdomsförloppet vid KOL. Med denna bakgrund planerades studiedesign.

loading...