Carport utan bygglov

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Du behöver inte bygglov men måste göra . Bygga carport eller garage?

Att bygga en carport eller ett garage kräver därför nästan alltid bygglov. Fråga kommunen hur mycket du får bygga på tomten. Undersök också om det finns begränsningar på var på tomten som garage eller carport får placeras. Attefallsgarage Attefallsgarage är enkelgarage, max kvm som får uppföras utan bygglov. Vi erbjuder flera olika takutformningar.

Inom reglerna för en friggebod får du bygga ett fristående garage eller en carport på upp till kvm utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Detta gäller även inom detaljplanelagt område, inom områdesbestämmelser, om byggrätten är utnyttjad och på så kallad prickmark. Om byggnaden hamnar närmare än m från .

Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga meter. Byggnaden måste placeras meter . Vad händer om jag bygger utan bygglov ? Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov , till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att . Inte ett hus utan två kan man från i sommar bygga på sin tomt utan bygglov.

Förutom en friggebod tillåts även bygget av ett litet komplementhus. Tillbyggnadens taknockshöjd får inte överstiga bostadshusets och får inte placeras närmare tomtgräns än meter utan grannes medgivande. Det finns dock undantag genom bestämmelser i detaljplanen som ändå kräver bygglov.

För en- och tvåbostadshus får följande göras utan bygglov : Måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Du får inte göra en tillbyggnad på . Det gäller endast om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Uppföra mur eller plank för . Vanligast är att man vill glasa in uteplatser, bygga garage och carport , säger Anders Jansson, byggnadsinspektör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Om regeringens föreslagna ändringar i PBL röstas igenom i juni får du bygga ett komplementhus à kvm, göra en tillbyggnad på kvm eller bygga två takkupor – bygglovsfritt.

Här kan du läsa in dig på alla detaljer. Jag har tänkt bygga en carport med ett litet förråd på baksidan, och hålla mig till mför att slippa bygglov. Till en början kommer nog bara.

Det är ett riksdagsbeslut som ligger bakom kost- nadsökningarna och inte kommunernas tjänstemän. Tidigare hade byggnadsnämnden möjlighet att reducera straffavgiften för ” svartbyggen” . Inom meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad . Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad av altan utan bygglov. Irene: Om man ska bygga en carport behöver man bygglov har jag förstått. Om man får avslag på sin bygglovs ansökan, kostar det ändå? Däremot ska du i vissa fall göra en anmälan och få ett beslut.

Om du har en- eller tvåbostadshus får du bygga en del utan lov. Det som är lovbefriat kan till exempel vara uthus, murar, skärmtak och friggebodar. Men också vissa tillbyggnader, uteplatser och plank.

Vi har listat de vanligaste byggprojekten och om du kan behöva söka bygglov eller inte. Om du ska byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller bygga en vägg på en carport. Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov , till exempel skärmtak eller friggebodar.

Om ditt byggprojekt inte finns nämnt här eller om du är osäker på var ditt projekt hör hemma kan du kontakta oss på bygglovavdelningen för mer information. Kom ihåg att prata med din granne även om dina byggplaner inte kräver bygglov. På Boverkets hemsida hittar du .

loading...