Yrkestrafikförordningen 2012 237

Uppslagsord: yrkestrafikförordning. Grundförfattning som ändras. Senaste konsoliderade versionen. Författning som ändras: Yrkestrafikförordning. Erik Olsson och P-G Persson.

Väg- och järnvägsavdelningen. Inte underrättat behörig myndighet om trafikansvarig. Inte anmält till behörig myndighet att person som ska prövas enligt kap § 2:a st eller § yrkestrafiklagen. Svensk författningssamling.

Regeringen föreskriver att kap. För kombinerade transporter av gods mellan Sverige och en annan stat. Departement: Näringsdepartementet RS T. Remiss Framställan om ändring i yrkestrafiklagen.

Datainspektionen, som har granskat remissen främst utifrån sin uppgift att. Typ: Domstolsverkets remissvar . Sveriges Bussföretag har inget att erinra emot att Trafikverket utformar och anordnar skriftliga examensprov i yrkeskunnande under förutsättning att . Enheten för Marknad och Regelverk inom Transportområdet n. Ekobrottsmyndigheten som har . Det är positivt att Sveriges Trafikskolors Riksförbun STR, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. STR har följande kommentarer: STR har inget att anföra mot förslaget om att Trafikverket ska ta över. Transportstyrelsen har lämnat förslag till ändringar i yrkestrafikförordningen och taxitrafikförordningen, som handlar om vilken myndighet som utformar prov i yrkeskunnande. Ur arbetsmiljösynpunkt har förslagen till ändringar inte gett anledning till invändningar.

Arbetsmiljöverket anser att det ska skapas förutsättningar . Särskilda trafikförfattningar m. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. Nedanstående länk går till Riksdagens webbplats. Vi har för avsikt att ändra i vår vägledning så att denna otydlighet försvinner, avslutar Mattias Andersson. Fotnot Ytterst är det Yrkestrafikförordningen som gäller, oavsett vad som skrivs i andra . För att få bedriva yrkesmässig trafik i .

loading...