Stegvis exkavering behandlingsgång

Stegvis exkavering ger en minskad risk för pulpaläsion och behov av en mer omfattande behandling. Effekt av åtgärd har bedömts både med stöd från ett vetenskapligt underlag och med stöd av Socialstyrelsens expertgrupp där . STEGVIS EXCAVERING: Definition: Stegvis excavering innebär att det innersta lagret av kariöst dentin mot pulpan. Tanden sensibilitetstestas för el och kyla och positivt test förutsätts.

Du öppnar upp kaviteten så att god insyn kan erhållas. Excavering utföres längs hela . Stegvis/successiv exkv (NR 3) – avlägsna karies i minst steg. Info till pat om prognos och behandlingsgång , be pat höra av om symtom eller vid fraktur av tfb.

Hög lyckandefrekvens, Mer tidskrävande jämfört med fullständig exkv. Mindre risk för pulpexponering, reduktion jämfört med . Kanalmynningar identifieras. Exkavering av all karies, avlägsnande av angränsande fyllningar. En permanent koronal förslutning.

Beakta också att stegvis exkavering är en behandling där infektionen avlägsnas och symtomfrihet i vissa fall . Studenterna presenterade anamnes, riskbedömningar, diagnoser, terapival, behandlingsgång och förväntad prognos. Det är viktigt att notera att ingenstans i litteraturen finns kliniska bevis för att vissa verktyg och tekniker skulle vara att föredra framför andra vid exkavering av hårt dentin, varför konventionell exkavering med stålborr och handexkavator här är utgångspunkten. Kariesskadans omfattning . Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att det inte finns. Ihållande tandvärk, speciellt på natten är tecken på allvarliga pulpaförändringar och kontraindicerar stegvis exkavering.

Behandlingsgången illustreras i Figur 2-5. Exkavera nekrotiskt dentin och om möjligt också det yttersta skiktet av mjukt dentin i kavitetens botten. Att exkavera också det yttersta skiktet av . Programmet för denna analys utgör en stegvis regressionsanalys där de förklarande variablema tas in i en ordning som bestäms av ett statistiskt signifikanstest.

loading...