Skolverket gamla nationella prov

Många lärare, men även elever och föräldrar, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med på inför provtillfället. Delar av de nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov är frisläppta och finns att hämta här. Undervisningen som eleverna får i . Elever i årskurs (årskurs i specialskolan) genomför nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk samt i biologi, fysik eller kemi och geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap.

Skolan genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO- ämnena. Det finns också nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Nationella prov är stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och . De flesta prov ligger utspridda under vårterminen, för att de inte ska komma alltför tätt men ändå användas som stöd för bedömning vid årskursens slut. Alla elever på en skola genomför prov i något av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 9. Varje prov består av två delprov som ska genomföras på fasta, gemensamma datum.

Proven ska ge läraren stöd vid bedömningen av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering av den fortsatta . Den nivå som finns angiven. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket kursprov uppgiften ingår i.

Det nationella provet omfattar fem delprov som ska ge eleven möjlighet att visa kunskaper i matematik på olika sätt. Eleven får i delproven tillämpa sina förmågor på ett urval av det centrala innehållet. En analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg.

Hur likvärdigt sätts betygen i den svenska gymnasieskolan? Det är viktigt att de nationella proven förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs. När nya prov konstrueras är det en utgångspunkt att provuppgifterna ska kunna återanvändas. Skolverket återanvänder hela eller delar av proven under flera års tid. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om . Skolverkets analys av skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs läsåret.

Prov och resultat Statistik Nyckelord Slutbetyg Provbetyg Årskurs 9 . På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. Exempel på uppgiftstyper.

Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9. Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess.

loading...