Sfs 2012 237

Ja, lagen om yrkesförarkompetens gör ingen skillnad mellan transport för egen räkning, (”firmakörning”) och yrkesmässig trafik. Godstrafik: Yrkesmässig trafik som avser transporter av gods. Linjetrafik: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. Om linjetrafik bedrivs med personbil krävs taxitrafiktillstånd. Beställningstrafik med buss: Yrkesmässig trafik.

Myndigheterna får även bevilja undantag. Lagens lydelse: ”Har yrkesmässig trafik enligt denna lag drivits utan tillstån döms den som yrkes- mässigt för egen eller annans räkning har. Transporter med traktor av produkter från, eller förnödenheter för, lantbruket har ett särskilt undantag i yrkestrafikförordningen.

Dessa transporter är därmed inte yrkesmässig trafik , ens om man utför dem mot betalning för andra lantbrukares räkning. Motorredskap klass II, exempelvis hjulburna grävskopor, . När den nämnda YTL trädde i kraft upphävdes den äldre. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter i de . I vissa länder inom EU har det införts olika former av särregler som innebär att skatten på dieselolja återbetalas eller reduceras för fordon i yrkesmässig trafik. Sådana undantag bör, enligt våra direktiv, undvikas i Sverige.

Möjligheten att balansera dieseloljeskatten med förändringar i vägtrafikbeskattningen bör därför i stället . Med stöd av paragrafens andra stycke har regeringen rätt att föreskriva andra undantag från kravet på arbetstillstånd. Likaså är en utlänning som, på grund av anställning utomlands, arbetar i Sverige som representant för ett företag eller som medlem av personalen på järnvägståg eller på lastbil i yrkesmässig trafik. Länsstyrelsen får också medge undantag från skyldigheten att avlägga prov för den som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag.

Inte heller bunkeroljor som används för fartyg som går i utrikes trafik eller som bedriver fiske inom avlägsna områden är. För olja som används på fartyg som går i inrikes yrkesmässig trafik och som har högst svavelhalt utgår endast grundavgift. EG (trafiktillståndsförordningen). Materiella bestämmel- ser om villkoren för att bedriva yrkesmässig trafik finns i trafiktillstånds- förordningen, med. Uppgifterna inkluderar transitotrafik med undantag av Island.

För Norge endast transit av svensk järnmalm. Exkl, färjetrafik samt passagerartrafik. Finland: Fartyg i yrkesmässig trafik oavsett storlek, Norge: Fartyg med en bruttodräktighet om minst 2 . Som yrkesmässig trafik anses inte 1. Transportstyrelsen medges undantag från att avlägga prov i ett sådant ämne.

loading...