Regeringsformen 2011

Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar. Sveriges tron är rikets statschef.

Vid sidan av de sakliga ändringar som föreslås i regeringsformen före- slås även språkliga och redaktionella ändringar i syfte att göra regleringen mer överskådlig och tydligare och för att göra lagtexten könsneutral. I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen.

Med stöd av bemyndigande i lag meddelade regeringen en förordning som begränsade fisket i Torne älvs fiskeområde. En journalist har i samband med ett reportage gjort sig . Ytterligare information och kontaktuppgifter. Regeringskansliets rättsdatabaser m. Beslutet omfattar även vissa ändringar i vallagen och kommunallagen samt följdändringar i annan lagstiftning.

Den parlamentariska enigheten var bred. Samtliga riksdagspartier utom Sveri- gedemokraterna röstade för Konstitutionsutskottets förslag att bifalla .

Regleringar med avseende på det kommunala mottagandet av ensamkommande asylsökande barn 3. Offentligheten kan emellertid även innebära nackdelar från integritetssynpunkt, eftersom enskilda tvingas acceptera att uppgifter om dem kan vara åtkomliga för andra personer. Kostnaderna är redovisade exkl. Skatteutjämning mellan kommuner I regeringsformen har införts en ny bestämmelse som förtydligar att skatteutjämning mellan kommuner är möjlig (kap. § RF). Systemet var dock från början helt statligt finansierat. En granskning av könsperspektivet i. Gender and Constitutional Reform.

Svensk författningssamling. Diskrepans råder mellan lagtexten och förarbetena. Det har diskuterats om bestämmelsen innebär att ersättning ska utgå vid rådighetsinskränkningar som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl. Jag undrar vart man kan hitta den nya regeringsformen på internet.

SVAR Hej, Har du tillgång till Karnov eller Zeteo kan du hitta de ändringar som trätt i kraft där. Vi vill uppmana alla EU-kritiker och EU-motståndare i riksdagen att rösta nej till att grundlagsfästa medlemskapet i EU. I övrigt har grundlagsändringen i . I princip är det möjligt att närma sig kap.

Detta för att förhindra att en tillfällig riksdagsmajoritet skall kunna ändra dessa lagar utan att folket i ett demokratiskt val skall kunna säga sin mening om grundlagsändringen.

loading...