Muddring länsstyrelsen

Muddring innebär att bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller i havet tas bort. Muddring kan ske genom att gräva, spränga eller suga upp material. Skäl till muddring kan vara att öka vattendjupet exempelvis för att öka framkomlighet för båtar eller för byggande. Muddring eller grävning i vattnet utförs för att fördjupa ett vatten-område.

Eftersom naturligt bottenmaterial avlägsnas ger muddring vanligen upphov till ändrade vattenförhållanden där bland annat strömningsbild och materialtransport påverkas. Livsbetingelser för växt- och djurliv kan förändras påtagligt i närområdet, men .

Om du vill muddra ett område har länsstyrelsen tagit fram, inom ramen för tillsynsarbetet, en vägledning. I vägledningen står det bland annat om vilken hänsyn som måste tas och om vikten av att ta reda på vilka konsekvenser som kan följa av en muddring. Vad är vattenverksamhet?

Grunda vattenområden längs kusten och i Mälaren har ofta stor betydelse för fisk och annat djur- och växtliv. Många vikar fyller också en funktion som naturliga hamnar för båtar. Då muddring kan ge allvarliga negativa . Alla muddringsarbeten (grävning, sprängning och rensning i vattenområde) klassas som vattenverksamhet enligt kapitlet § Miljöbalken ( MB).

Samma förutsättningar som gäller för annan vattenverksamhet gäller därför även för muddringar (se avsnitt om vattenverksamhet). Här nedan följer en kort .

Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Syftet med muddringen är att ändra vattens djup eller läge. Andra skäl till muddring kan vara att ta bort förorenade massor. Foton: Muddring , anläggande av fiskväg, nyanlagd brygga, nyanlagd våtmark.

Konkreta exempel på vattenverksamhet är att anlägga en brygga, muddra eller leda bort grundvatten. Nedan kan du se vad som räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken och fler exempel ges. Läs igenom häftet och hör sedan gärna av dig till oss!

Om åtgärderna görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig. Vissa miljöer kan få återhämtningsproblem vilket kan leda till att planerad muddring eller dumpning inte medges. Naturvårdsverket har låtit göra en litteraturstudie om miljöeffekterna av muddring och dumpning. Enligt rapporten bör man gå försiktigt fram i . Anlägga brygga eller muddra – regler för arbeten i vatten.

Länsstyrelsen i Stockholm. Att anlägga en brygga eller att muddra är vanliga vattenverksamheter som oftast kräver anmälan eller tillstånd. Muddring ger vanligen upphov till ändrade vattenförhållanden där bland annat strömningsbild och materialtransport påverkas. Enligt miljödomen för saneringsprojektet får grumlingen inte öka med mer än NTU (Nephelometric Turbidity Unit) jämfört med referenspunkten.

De mätningar som gjorts visar att förhöjningen är betydligt mer än NTU vid flera mättillfällen. Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige.

Alla ovanstående ansökningar och anmälningar görs till kommunen utom ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vilken görs till mark- och miljödomstolen och föregås av ett samråd med länsstyrelsen och andra berörda. Arbete i vatten får, om inte kommunen meddelar annat, tidigast påbörjas åtta veckor efter att . Om det blir tvist om behovet av tillstånd är bevisbördan din. Tillstånd till vattenverksamhet söks hos Miljödomstolen. Det är även möjligt att .

loading...