Muddra tillstånd

Behöver du söka tillstånd ska ansökan kompletteras med en så kallad MKB (miljökonsekvens- beskrivning) enligt kapitlet i Miljöbalken. Ansökan behandlas av Miljödomstolen. Muddring innebär att fördjupa eller restaurera ett vattenområde genom att flytta bottenmaterial.

Att muddra innefattar själva . Att anlägga en brygga eller att muddra är vanliga vattenverksamheter som oftast kräver anmälan eller tillstånd.

Kommentar: Länkar till filer. Anlägga brygga eller muddra (3kb). Det är viktigt att ta reda på om tillstånd krävs innan du börjar muddra. Arbeten i vattenområden kallas för . På Åland får man muddra upp till kubikmeter utan anmälan och tillståndsprövning förutsatt att man deponerar slammet på land.

Klicka här för att läsa vilka regler som gäller i Sverige och på Åland. När det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda .

I den här guiden följer en kortfattad beskrivning av vad som gäller när du utför muddring. Observera att arbeten i strand och vattennära områden även kan beröra andra regler enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Tillstånd för vattenverksamhet.

NTM-centralen meddelar att anmälan om muddringen har mottagits eller ger ett utlåtande. Om det finns någon oklarhet om behovet av tillstånd lönar det sig att . Fyra prövningar innan muddring. Muddringen kräver ofta fyra prövningar innan du kan muddra : Anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet (länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen).

Dispens från strandskyddet. Marklov kan i vissa fall krävas. Stranden bör man emellertid inte börja muddra utan en bra förhandsplanering. Bra tips hittar man bland annat på webbplatsen miljo.

Om muddringsmassan överstiger 5kubikmeter ska ett tillstånd för arbetet sökas från regionförvaltningsverket (AVI). Behandlingen av tillståndsansökan sker inte i en . Att lägga massorna i vattnet anses som dumpning och tillstånd krävs från länsstyrelsen. Om du planerar att muddra eller genomföra annan vattenverksamhet, glöm inte att skicka in anmälan i god ti .

Större arbeten kräver tillstånd från miljödomstolen. Att anlägga bryggor eller pirar, liksom att fylla ut vid badplatser och tomtmarker ska anmälas till länsstyrelsen. För att få göra arbeten i eller nära vatten kan det krävas dispens och tillstånd enligt miljöbalkens regler. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som gäller angående tillstånd till vattenverksamhet och dispens från strandskydd.

Det här riktar sig till dig som planerar att utföra arbeten i ett vattenområde, till exempel bygga pir, brygga eller att muddra. Kolla med länsstyrelsen för att få svar på vilka regler som gäller. Mer information och blanketter finns på . För att få muddra behöver du först ha en skriftlig tillåtelse från vattenägaren.

Du måste också ha tillstånd från markägaren för det område där du tänker lägga upp muddermassorna. Det kan vara klokt att i ett tidigt skede kontakta dina grannar och diskutera den muddring du vill utföra, så att ni . Den som önskar muddra i vattenområden med grävmaskin bör göra en anmälan till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) och till den bys samfällighet som äger. Den som muddrar är alltid ansvarig för de skador som eventuellt uppkommer oberoende av om tillstånd behövs eller inte.

Myndigheternas kapacitet för övervakning är dock otillräcklig. Ett stort antal mudd – ringar utförs utan vare sig anmälning eller tillstånd och nya båtrännor kantade av vallar uppkommer hela tiden. Genom att muddra vill man ofta också totalt föränd-.

De tre prövningarna är;.

loading...