Förordning om brandfarliga och explosiva varor 2010

Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt. I menyn till vänster finner du mer information om olika områden rörande brandfarliga och explosiva varor. Där finner du också MSB:s föreskrifter inom dessa områden.

Kontakt: Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie. Grundförfattning som ändras.

Senaste konsoliderade versionen. Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid rumstemperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft. I lokaler där brandfarliga eller explosiva varor hanteras råder ett generellt förbud mot rökning och att hantera öppen eld. Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Det är olyckor som kan . Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndighe- ten. Ny lag om brandfarliga och explosiva varor.

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Handläggare: Marcus Cato, Ann Sofi Agnevik. Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad och Avdelningen för juridik.

Rubrik: Ny förordning om brandfarliga och explosiva . Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt lagen. Brandfarliga och explosiva varor. I denna bok får du beskrivet vad den lagstiftningen innebär. Till lagen hör en förordning och ett antal föreskrifter (MSBFS, SÄIFS, SRVFS).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, . Ansökan om tillstånd för hantering av. Förordning om gaturenhållning och skyltning. Godkännande av föreståndare – Den . Lagen innebär bland annat att hanteringen av tillstånd för explosiv vara . Byggnadsnämndens uppdrag i dessa ärenden enligt tidigare lagstiftning upphör samt de tillhörande avgiftsbestämmelserna i gällande taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Räddningstjänstförbundet . Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller explosiva varor.

Målet är att man efter avslutat utbildning ska känna till regler för tillstånd och hantering av brandfarliga och explosiva varor samt kunna fungera som.

loading...