Bygglov kostnad

Tillkommer eventuellt kostnad för inmätning av byggnad och fastighetsgräns. Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma . Exempel på avgifter för anmälan eller bygglov. Bruttoarea, Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus och garage. Tillbyggnad av enbostadshus.

Den nya modellen innebär att avgiften för att få ett bygglov hos kommunen helt kommer att baseras på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som idag, på den tänkta byggnationens yta. Ett bygglov för till exempel garage kommer att kosta en viss summa, . Plan- och byggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för bygglov , marklov, rivningslov, villkorsbeske förhandsbeske anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med bygglovsansökan. Kommunen tar ut avgift för behandling av bygglov , anmälan, beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samrå slutsamrå arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Taxan gör det möjligt för dig som söker att få veta vad det kommer att kosta i förväg.

För att få bygga nytt, ut, till eller om du vill ändra användningen av en byggnad så måste du ansöka om bygglov. Kostnaden för detta speglar ytstorleken samt de olika åtgärderna som behövs för handläggningen .

När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. Här finns information om när du behöver söka lov eller göra en anmälan, hur processen går till och vad det kostar. Hög belastning på bygglov. Just nu tar vi emot många bygglovsansökningar.

Här kan du läsa övergripande information om regler för bygglovstaxa och hur lång tid handläggningen kan ta. Det är svårt att säga exakt hur stor avgiften för just ditt ärende blir, eftersom det beror mycket på vad du tänkt bygga eller var. Kostnad för hörande av grannar – tas ut om grannar eller andra sakägare ska få tillfälle att yttra sig i ansökan om lov eller förhandsbesked. Kungörelsekostnad i Post- och . Vi tar bara emot besök som har bokats i förväg. Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Om du inte ansöker digitalt kan du posta dina handlingar till: Umeå kommun. Du kan även lämna dina handlingar direkt i Bygglovs reception. Vad kostar ett bygglov ? Handlingarna går att lämna 8. När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift.

I avgiften ingår till exempel kostnaden för: Prövning av . Ta del av bygglovstaxan på länken nedan, där kan du läsa mer om vad som ingår i den kostnad kommunen tar betalt för vid prövning och tillsyn av ärenden.

Exemplen nedan ger dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov , en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta. Exemplen för bygglov visar avgiften inom områden med detaljplan. Inom detaljplan, utanför detaljplan och övriga kostnader. Du behöver alltid betala en avgift för att söka bygglov , förhandsbeske strandskyddsdispens eller göra en anmälan.

Du får även betala för kartor, mätning och lägeskontroll i samband med en åtgärd. Vi svarar däremot på frågor och ger dig rådgivning kring ett bygglov utan kostnad. Kostnad för eventuell prövning av mindre avvikelse och extra arbetsplatsbesök kan tillkomma.

Avgifterna baseras på en taxa som . Ytterligare kostnader som kan tillkomma är kungörelser, planavgift och nybyggnadskarta, utsättning samt lägeskontroll. Det kan vara svårt att förstå vad avgifterna för bygglov innebär. Det finns vissa fasta priser, men de flesta avgifter beräknas utifrån vilken åtgärd som du söker bygglov för och vilken omfattning åtgärden innebär med mera.

Nedan försöker vi förklara.

loading...