Brandvattenförsörjning

Den tekniska utvecklingen har hjälpt oss . Något enkelt svar finns inte och här nedan ges viss vägledning med utgångspunkt från ärenden där frågan har berörts. Det är viktigt att framhålla att såväl den enskilde som kommunen har ett ansvar. LSO har få konkreta bestämmelser om brandvattenförsörjning vid en jämförelse med tidigare lagstiftning . Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety.

Lund University, Sweden. Brandteknik och Riskhantering. HOW CENTRIFUGAL PUMP WORKS. Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad.

Därför har samhället sedan mycket lång tid byggt upp system för hur brandvatten ska vara tillgängligt för räddningstjänsten. I huvudsak används två metoder, brandposter i kommunens . Upprättat av: Patrik Karlsson, Ola Carlén. Beslutat av: Ida Texell. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Mål: Eleven skall efter detta avsnitt: kunna använda material för brandsläckning. Beräknad ti lektionstimmar.

Förslag på genomförande, Teori: visning av mtrl. Praktik: pumpar, slangutlägg . Skaraborgs medlemskommuner. Syftet med PM:et är att underlätta för kommunen vid projektering av brandposter och brandvattenförsörjning i den omfattning och med de . I traditionellt brandpostsystem bör avstånd mellan brandposter högst uppgå till 1meter och flödet skall uppgå till lägst 6liter per minut.

Räddningstjänsten har följande syn på brandvattenförsörjning via brandpost.

loading...